Я-1-Съдържание

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Йорданова  Дюлгерова

ВЪОБРАЖЕНИЕТО ДА ЗАЕМЕ СВОЕТО МЯСТО ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО

Но как да стане това? В методическите помагала от поредицата “Театър на детската фантазия” – ТДФ – се търси отговор на този въпрос.

ЕТАПИ НА ИГРАТА

“Театърът на детската фантазия” – ТДФ – има много разновидности. Богат е изборът на игрови форми за всички сфери на учебно-възпитателния процес. Нека разделим играта на пет последователни етапа, въпреки че в някои игрови варианти те се преливат или са застъпени частично.

РАЗНОВИДНОСТИ НА ИГРАТА ТДФ

Повече от тридесет разновидности има ТДФ, ако групираме игровите варианти по четирите основни критерия: цели, свобода на избора, участници, карти.

ЗВУЧАЩА ИЗЛОЖБА

От всички разновидности на ТДФ най-продължителна и трудна подготовка изисква звучащата изложба. Организирането ѝ е свързано със съвместна дейност на децата от много извънкласни и извънучилищни форми.

ЛИТЕРАТУРА

 

Към: ТДФ – началоВъображениетоЕтапи на играта | Цели | Свобода на избора | Участници | Карти |

Звучаща изложба | литература | пано | документални записи – индекс |