Я-9-Литература

ЛИТЕРАТУРА

 1. БОЯНОВА, Р. И К.Кунчев. Литературни игри с децата. – София : Нар. младеж, 1988. – 132 с.
 2. ВИГОТСКИ, Л.С. Мислене и реч. – София : Наука и изкуство, 1983. – 556 с.
 3. ВЪЛЧЕВ, Н. Фого “Есперанто”. – София : Нар.младеж, 1983. – 84 с.
 4. ДАСКАЛОВ, Н. Процесът на общуване в обучението. – Варна : ИУУ “Д-р П.Берон”, 1983. – 223 с.
 5. ЗДРАВЧЕВ, Л. и И.Паспаланов. Как се създават таланти. – София : Наука и изкуство, 1985. – 168 с.
 6. КОВАЧАВА, И. Да разкажеш приказка. Приказката в творчеството на българските писатели. – София : Отечество, 1985. – 127 с.
 7. ЛИЛОВ, А. Въображение и творчество. – София : Наука и изкуство, 1986. – 295 с.
 8. ПАРПУЛОВА, Л. Българските вълшебни приказки. Въведение в поетиката. – София : БАН, 1978. – 234 с.
 9. ПЕТРОВ, В. Пет приказки. – София : Отечество, 1986. – 184 с.
 10. РОДАРИ, Д. Граматика на фантазията. Увод в изкуството да измисляме истории. – София : Наука и изкуство, 1986. – 244 с.
 11. ХЬОЙЗИНХА, И. Homo Ludens. Изследване на игровия елемент на културата. – София : Наука и изкуство, 1982. – 248 с.
 12. БЕЛЕНКАЯ, Л.И. Ребенок и книга. – Москва : Книга, 1969. – 168.
 13. Леви, В. Нестандартный ребенок. Искусство быть другим. Кн.2. – Москва : Знание, 1983. – 208 с.
 14. ЛЕОНТЬЕВ, А. Проблемы развития психики. – Москва : Москов.унив., 1981. – 584 с.
 15. ПРОПП, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Ленинград, 1946.
 16. ПРОПП, В.Я. Морфология сказки. – Москва, 1969.
 17. СУХОМЛИНСКИЙ, В.А. Избранные произведения в пяти томах. Т.4. – Киев, 1980.
 18. ЭЛЬКОНИН, Д.Б. Психология игры. – Москва : Педагогика, 1978. – 302 с.

 

Към ТДФ – начало | Въображението… | Етапи на играта | Цели | Свобода | Участници | Карти |

Звучаща изложба | пано | документални записи – индекс |