Я-5-Избор

 

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Йорданова Дюлгерова

РАЗНОВИДНОСТИ НА ИГРАТА ТДФ

СВОБОДА НА ИЗБОРА

Свободата на избора е и критерий при класифициране вариантите на играта ТДФ. Възможни са осем вида игрови варианти, съобразно свободата на участниците да избират героите, характера на приключенията им, мястото на действието. В схемата са отбелязани съответно с Г , Х, М.

Празните полета означават свобода на избора. Чертите – че педагогът е определил елементите на фантастичната история, която участниците трябва да измислят.

Напълно свободният избор е присъщ за индивидуалното устно или писмено участие, когато децата решават сами, за какво и как да съчиняват.

От ІІ до ІV частично се ограничава свободата на избора за един от трите елемента, от V до VІІ – за два от тях, в VІІІ – героите, характера на приключенията им и мястото на действието са определени от педагога.

 

ТАБЛИЦА ЗА РАЗНОВИДНОСТИТЕ НА ИГРАТА ТДФ

СПОРЕД СВОБОДАТА НА ИЗБОРА

 

І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ
Г /// /// /// ///
Х /// /// /// ///
М /// /// /// ///

 

Когато организираме играта с по-малки или по-неопитни ученици, можем да им помогнем чрез ярко, емоционално представяне на някои от героите, характера на приключенията им или мястото на действието. Както вече говорихме в раздела за фантазийния бином, това може да стане чрез музикален мотив, пантомимен етюд, илюстрация, откъс от литературна творба – ярка метафора и т.н. .

Ограничената свобода в този случай, когато педагогът избира и трите елемента, подпомага и насочва неукрепналото още детско въображение.

Колкото и да изглежда странно, при игра с по-талантливите деца, когато се ограничава свободата на избора им чрез различните правила – също се подпомага детското въображение. Така се насочва хаотичната асоциативност на детското мислене. Затова осмата група варианти, особено когато се прилагат при игра с осемте комплекта карти са най-сложни. Те изискват не само познаване на играта ТДФ, но и самодисциплина на творческото въображение.

 

Към: ТДФ – началоВъображението… | Етапи на играта | Цели | Участници | Карти |

Звучаща изложба | литература | пано | документални записи – индекс |