Я-2-Въображението

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Йорданова  Дюлгерова

Стимулиране на детската читателска и творческа активност

Методическо помагало за учители, библиотекари, родители, ръководители на извънкласни и извънучилищни форми на учебно-възпитателния процес

 Буди ли Ви с болезнено-сладка тръпка разлудувалият се пролетен сок на неродените песни, на неиздуманите слова и напъпилите багри?

Не? Тогава оставете други да будуват в градините на детското творчество! В името на всичко свято – не прекършвайте крилата на детските сърца! Не затлачвайте пеещите извори на жива вода в детските души!

 

ВЪОБРАЖЕНИЕТО ДА ЗАЕМЕ СВОЕТО МЯСТО ВЪВ ВЪЗПИТАНИЕТО

Но как да стане това? В методическите помагала от поредицата “Театър на детската фантазия” – ТДФ – се търси отговор на този въпрос.

Доразвих две от идеите на Джани Родари от книгата му “Граматика на фантазията” (10) – по-конкретно: картите на В. Я. Проп и театъра на Франко Пасаторе.

ТДФ е игра, в която децата сами съчиняват и илюстрират вълшебни приказки, като използват целия си жизнен опит – всичко научено, прочетено, преживяно. Претворяването на проблеми, развълнували децата или актуални за учебно-възпитателния процес, дава възможност за естетическото им осмисляне, едновременно с усвояване художествената специфика на различните изкуства.

Седем години експериментирахме ТДФ в класната, извънкласна и извънучилищна работа с деца от 6 до 11 годишна възраст. Над 4000 деца участваха в занятията. Експерименталната група – за една учебна година – от началото на втори до края на трети клас – показа повече от два пъти по-бързо овладяване на понятийното богатство и значително по-добро владеене на родния език.

На Вашето внимание предлагам шест игрови форми, обединени в три книжки: “Сладкодумко”, “Живото вълшебство”, “Ами ако…”

Възможно е да бъдат разработени над 2 милиона игрови варианта на ТДФ – има широко поле за изява и на Вашите творчески търсения за обогатяване на педагогическия процес.

“Ябълка златна” запознава педагозите, библиотекарите и родителите с правилата и спецификата в организирането на ТДФ – за създаване на трайни читателски навици и задълбочени, разностранни интереси към науката, изкуството и проблемите на съвременния свят.

Читателското израстване на детето е критерий за цялостното му интелектуално и емоционално развитие.

За съжаление, това все още не се осъзнава пълноценно – нито на организационно, нито на научно-методическо равнище. Затова и формите за съвместна дейност на родителите, библиотекарите и педагозите са традиционно неефективни и нетворчески.

Помагалата от поредицата “Театър на детската фантазия“ биха могли да обогатят възможностите Ви да разкриете и развивате способностите на Вашите деца.

Игровото стимулиране на детската читателска и творческа активност прави по-радостен учебно-възпитателния процес, спомага за създаването на нестандартно – творческо мислене.

Вълшебната приказка винаги е била символ на оптимизъм, борбеност и човечност. Чрез играта ТДФ децата тръгват от страната на вълшебствата към живото вълшебство на бъдния мирен свят, който те самите ще трябва да създават и бранят.

 

Към: ТДФ – начало | Етапи на играта | Цели | Свобода на избора | Участници | Карти |

Звучаща изложба | литература | пано | документални записи |