Как измамили Хаджи

 

 

Адыгска приказка

 

В един аул селяк-бедняк пасял овцете на съселяните си. Всеки му плащал, колкото може. Момчето давало парите си на хаджи – най-уважавания човек в аула – да му ги пази.

   – Можеш да си ги вземеш, когато поискаш. – казвал хаджи.

Сиракът се радвал, че такъв почтен човек е негов покровител.

 

Минали много години. Решил беднякът да се ожени. Отишъл при хаджи, поискал си парите, но той го изгонил.

   – Какви пари искаш от мен? Откъде пари у безделник? Та ти на тези години дори собствен дом нямаш!

Тъжен и гневен пастирът вървял по пътя. Спряла го съседката на хаджи.

   – Какво се е случило сине?

Разказал ѝ той.

   – Ела утре при хаджи. Ще ти върне парите, ще видиш.

 

Послушал я беднякът. На сутринта, рано-рано събудил хаджи. Пак си поискал парите. Разкрещял се хаджи, но мигом млъкнал, когато влязла съседката.

   – Добре си дошла! Какво те води насам?

   – Ти знаеш, почтени хаджи, ние сме доста заможни. Страхувам се да държа пари у дома. Докато се върне стопанинът ми, може ли при теб да ги оставя?

Преценил хаджи, че жената сигурно ще му остави много повече пари, отколкото дължал на бедняка. Решил, че по-добре нейните пари да заграби.

    – Аллах! Аллах! Че мога ли да откажа?! Парите ти при мен ще са на сигурно място. Ето, няколко години пазих парите на нашия пастир. Сега му ги връщам.

Отбоил хаджи жълтиците, дал ги на бедняка. Като видял, че пастирът получил парите си, синът на съседката, се втурнал в стаята и както го била научила майка му, се развикал:

   – Татко си дойде! Татко си дойде!

 

Подскочила от радост жената, затанцувала. Заедно с нея  – пастирът и хаджи заподскачали. Удивила се жената.

   – Аз танцувам от радост, че мъжа ми се върна, пастирът – че ще може да се ожени. Ами ти, хаджи, защо подскачаш?

   – От радост, че така леко ми се размина, че се отървах от такава хитра жена като теб.

 

 

Източник:

Сказки адыгских народов. – Москва : Изд. “Наука”, 1978,  с. 307-309.

 

Превод от руски език и литературна обработка М. Й. Дюлгерова.

Към адыгската приказка “Как синът изпълнил заветите на баща си“.