ББЗ – 12

ББЗ – 12 – библиотечно-библиографски знания

ИЗДАТЕЛСТВАТА  И  БИБЛИОТЕКИТЕ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ

Предлагам Ви 209 въпроса от първите седем тома на “ИСТОРИЯ НА СВЕТА В 20 ТОМА” – съвместно издание на Абагар Холдинг – София  и Тайм Лайф – Амстердам.

ИСТОРИЯ на света в 20 тома.   С., Абагар Холдинг и Тайм Лайф – Амстердам., 1994-

Т.I. Ерата на царете и боговете. 3000-1500 г.пр.Хр., 1994.   175 с.

Т.II. Пробуждането на варварите. 1500-600 г.пр. Хр.1 1995.   176 с.

Т.III. Полетът ва духа. 600-400 г.пр.Хр.,1995.  176с.

Т.IV. Възходът на империите. 400 г пр. Хр. – 200 г. сл. Хр., 1995.   175 с.

Т.V. Обсадените империи. 200-600 г.сл.Хр., 1995. 176с.

Т.VI.Походът на исляма. 600-800 г.сл.Хр., 1996. 176 с.

Т.VII. Яростта на Севера. 800-100 г.сл.Хр., 1996.176с.

 

Стимулиране на интереса към най-старата история, формиране на умения за работа със справочния апарат на книгата и бързо издирване на информация в текста – това са основните цели на тази разработка.

Кратките разяснения за  ползването на показалеца и хронологичните съпоставки в края на всеки том  могат да се включат в урока преди или след  запознаването на учениците с таблицата за различията между обикновените книги и справочните издания.

Тъй като по-будните читатели имат известни библиотечно библиографски знания, материалът е подреден във формата на въпроси и отговори. Това дава възможност за групова работа и за въвеждане на състезателен елемент.

За обогатяване на учебния процес в разяснителните бележки са включени и други исторически справочни издания, които могат да бъдат показани и ползвани по време на занятието с помощта на  училищните, общинските и  всички други библиотеки, които ги притежават.

Потърсете и  съдействието на издателствата – един съвместен урок може да бъде отразен от средствата за масова информация. Това  за  издателя е ефективна реклама, за децата – емоционално мотивиране на читателските интереси, за педагога – форма за активизиране на учебния процес.

Посочено е, към кой том се отнасят въпросите,  тъй като учениците не биха могли сами да преценят, към кой исторически период да се насочат. След всеки въпрос има малко             “подсказване”:

 С – съдържание, П – показалец, Хр.- хронологична съпоставка, П+текст – т.е. да се търси  по-внимателно и да не се задоволява с близка по смисъл информация.

П+скоби – означава да се използва пълноценно показалеца, да се разсъждава и да се елиминират бързо  имената,  които не съответстват на въпроса. Например: ако става дума за битка, и има изброени три имена – на поет, светилище и военначалник – естествено, третото име ни интересува. За да се разруши инерцията и да се научат да проверяват информацията в текста има няколко въпроса – клопки,  където нито едно  от посочените имена не е правилния отговор – т.е. не може  да се отговори само с поясненията в скоби – П+! скоби.

Въпросите са подредени така: от – 1 до – 30 са  за самостоятелна работа в извънучебно време със седемте тома.

От – 31 до – 58 са групирани по четири въпроса  за отбор – само от един том.  Ако децата бързо се справят с тях, може да се разменят томовете или да им се дадат  допълнителните комплекти.  За последния етап на състезанието има и резервни въпроси.

За улеснение на педагога са дадени и отговорите  в края на разработката

                    КРАТКИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Една книга е ценна не само със съдържанието си, но и със своя справочен апарат, който позволява бързо и лесно да издирим нужната информация.

Кои елементи на справочния апарат на книгата познавате ?

(Съдържание, различни показалци: именен, тематичен, хронологични съпоставки, карти и таблици, бележки, списъци на използвана литература)

Каква е разликата между съдържанието и показалеца?

(Степента на конкретизиране, обособяване на темите и  как са подредени.)

Защо хронологичните съпоставки в “История на света в 20 тома” са представени таблично? (По-прегледно,  ярко се открояват най-важните събития, станали в различни части на света по едно и също време.)

Как ще търсим в хронологичната таблица, ако знаем, че дадено събитие в Европа се е случило в същия век, когато е разрушена държава в Далечния изток, а трябва да отговорим, кой по това време изгражда нова култура в Америка?

(Ще проследим по хоризонтала и вертикала текста в  таблицата.)

Как най-бързо ще отговорим на въпрос, ако изброените три имена са включени в показалеца и след тях в скоби е посочено, дали става дума за пълководци, владетели, градове, храмове и т.н.

(Ще проверим  в текста  информацията само за това име, което съответства на събитието.)

Ако въпросът е формулиран по-общо и  в  показалеца има твърде много посочени страници, как най-лесно ще  търсим ?

(Главната информация по темата – на страниците, отбелязани с по-тъмен шрифт. Подтеми – конкретизиране – тясна връзка с въпроса. Съдържанието – рубрика, близка до темата.)

Каква е разликата между: справочно издание и обикновена книга?

 

СПРАВОЧНО ИЗДАНИЕ                         ОБИКНОВЕНА КНИГА

 

многократна               УПОТРЕБА             еднократна

по различни въпроси

 

частично, подборно        ЧЕТЕНЕ         от начало до край

 

кратко, обективно,     ПОВЕСТВОВАНИЕ     обстойно, с лично

точно, общоприети научни                 мнение или отношение,

твърдения, да отговаря на                 с различни степени на

въпросите: кой, кога, къде,                на прецизност и точност

какво, колко, по какъв начин?

 

много, твърдо             СЪКРАЩЕНИЯ       рядко се използват

установени, регламентирани

в началото на справочното издание

ГРУПИРАНЕ , ОРГАНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА

специфични начини за подреждане         според изискванията

на информацията, за да се открива         на вида и жанра на

бързо и лесно да се използва                  творбата

Показват се две групи справочни издания: азбучни и хронологични.

АЗБУЧНО ПОДРЕДЕНИ ИСТОРИЧЕСКИ СПРАВОЧНИ ИЗДАНИЯ

АНДРЕЕВ,Йордан. Иван Лазаров и Пламен Павлов. Кой, кой е в Средновековна България. Исторически справочник. С., Просвета, 1994.  400 с.

БЪЛГАРСКАТА възрожденска интелигенция. Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни… С., Държ. изд. Д-р Петър Берон, 1998.    740 с.

ГЕОРГИЕВ, Георги. Освободителната война 1877-1878. Енциклопедичен справочник. С.,ДИ Д-р Петър Берон, 1986. 192 с.

ДАНОВА, Виолета и Андрей Данов. Древният свят. Справочник. С., Изд.Свят, 1993.   207 с.

КРАТЪК исторически справочник. Т. 1-3.   С., ДИ Нар. просв., 1980-1983.

Т.1. Старият свят. Маргарита Тачева, Андрей Данов и Виолета Станчева., 1980.   224 с.

Т.2. Средновековие. Йордан николов и Колинка Исова. 1981   304 с.

Т.3. България. Веска Николова и Милен Куманов. 1983. 431 с.

КРАТЪК справочник по история на България.  С.,Булвест – 2000, 1993.   303 с.

Българско средновековие и османски период – Христо Матанов

Българско Възраждане – Тодор Даков

България след Освобождението от османско иго – Боби Бобев

НИКОЛОВ, Йордан и Колинка Исова. Средновековието. Справочник. С.,Изд.Свят,1994.  272с.

ПЕТКОВ, Петко, Румен Генов и Александър Лунин. Исторически справочник ” Ново време “.  С., Просвета, 1985. 224 с.

СЪЕДИНЕНИЕТО. Енциклопедичен справочник.  С.,ДИ Д-р Петър Берон, 1985.   240 с.

ХРОНОЛОГИЧНО ПОДРЕДЕНИ СПРАВОЧНИ ИЗДАНИЯ

АНДРЕЕВ, Йордан и Милчо Лалков. Исторически справочник. Български ханове и царе – от хан Кубрат до цар Борис III.   В.Търново. Изд. Абагар, 1996.   392 с.

ИЛЕК, Франтишек. Йозеф Куба и Ярослава Илкова. Световните изобретения в дати. Справочник. Хронологичен преглед на по-значимите събития от историята на изобретенията в областта на техниката.  С.,ДИ Д-р Петър Берон, 1986.  264 с. (С именен и предметен показалец.)

ИСТОРИЯ на света в дати / 38000 пр.Хр. – 1994 /  С., АТЛАНТИС, 1994.   648 с.

Приложения – хронологично изброяване на: крале, папи императори, държавни глави, изобретения, географски открития, войни.

ПАНАЙОТОВ, Иван. Календар на географските открития и изследвания.  С.,ДИ Нар.просв., 1989.   316 с.

С показалец на пътешествениците и изследователите и показалец на по-важните географски имена.

ХРОНИКА НА 20-и век. В 5 тома.   С.,Абагар Холдинг, 1994.

Ч.1. / 1900-1919 /    96 с.

Ч.2. / 1920-1939 /   112 с.

Ч.3. / 1940-1959 /   144 с.

Ч.4. / 1960-1979 /   136 с.

Ч.5. / 1980-1992 /   104 с.

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки