ББЗ – 1

ББЗ – 1 – библиотечно-библиографски знания

Практически задачи за овладяване на умения за ползване справочния апарат на книгата

Въведение за педагози, библиотекари и родители

Издаването на много детски енциклопедии и нови научно-популярни поредици ни дава възможност да приложим нови игрови, състезателни форми за изграждане на умения за ползване на справочния апарат на книгата.

В тази разработка са включени 392 въпроса от 72 материала. Преди всеки въпрос е обозначено в кой източник да се търси отговора (Виж списъка на използваната литература.), а с букви – кой елемент от справочния апарат на книгата да се използва (Виж списъка на съкращенията).

Педагозите могат да подберат само тези въпроси, които притежава тяхната библиотека или само въпроси, които формират умение да се работи с точно определен елемент на справочния апарат на книгата.

Първата част е за учителите, родителите или библиотекарите, които ръководят занятието. Втората – за децата – може да се ксерокопира и отделните въпроси да се изрязват за всяко следващо занятие.

Някои от въпросите са групирани, така че да обхванат различни елементи на справочния апарат на книгата. Предлагат се еднотипни въпроси от книги, свързани с различни отрасли на знанието, за да може помагалото да се използва при занятия по много учебни предмети, в извънкласни и извънучилищни занятия.

Може всеки отбор да е от две деца. Предварително, в извънучебно време, разговаряйте с по-опитните в използването на справочния апарат на книгата. Обяснете им, че най-бърз е този отбор, в който по-добрият състезател, увлича по-бавния, за да подобри и той рекорда си – само така отборът побеждава.

В случая – достига се ново – по-високо ниво в овладяване умението за работа със справочния апарат на книгата. Тоест разширява се „зоната на най-близкото развитие“ на това умение. Виготски анализира общуването в колективната игрова дейност и въвежда научния термин „зона на най-близкото развитие“ – това, което детето постига при съвместна работа с педагога или родителя. А в игровите занятия, които Ви предлагам, по-будните деца, с по-добри читателски навици, насърчават по-неопитните си другари.

Поставете им задача: деликатно да помагат на второто дете от съответния отбор, като с насочващи въпроси привлекат вниманието му към онзи елемент на справочния апарат на книгата, чрез който ще намерят отговор на поставения въпрос.

Кратки разяснения за учениците – текст за водещия състезанието

В съвременния свят е особено важно човек да разполага с необходимата информация, за да може бързо да взема най-правилните решения.

Ако ти си лекар и трябва да помогнеш на болен, който е в безсъзнание, губи се пулсът му, сърдечната дейност спира – тогава разполагаш само със секунди, за да избереш лечението. В такъв момент решаващи могат да бъдат познанията ти за последните открития в областта на химическите и биологическите науки или информацията за ново, по-ефективно лекарство.

Ако искаш изгодно да вложиш парите си – в перспективно, печелившо производство – ще ти бъде необходима същата информация.

Защо ли ?…  Помислете ! …..  Щом лекарството наистина е добро, ще се ползва, следователно,  ще бъде изгодно да се финансира производството му. Ако новите открития в биологическите и химическите науки имат практическа стойност за медицината – те също биха дали възможност за перспективни капиталовложения.

И така, проблемът за информацията трябва да се разглежда в три главни насоки:

ПЪРВО – бързо и своевременно да си я осигурим.

ВТОРО – да проверим достоверността ѝ.

ТРЕТО – да съумеем пълноценно, творчески да я използваме.

А това никак не е лесно. Учи се цял живот – с цената на много грешки и разочарования.

Можете да си спестите много усилия и време, ако усвоите умения за ползване на най-важните елементи на помощния апарат на книгата: съдържанието, речника, показалците. Картите, таблиците, хронологичните съпоставки, бележките също могат да ви помогнат.

Всички умеете да ползвате речник. Сигурно знаете и, че в показалците, обикновено, по азбучен ред са подредени темите и са посочени страниците, на които е писано за тях.

Кой иска пръв да отговори на един въпрос, с помощта на Детската енциклопедия „Знание“ ? Трябва да ни опишеш, как ще стигнеш до необходимата информация.

През кой век финикийските мореплаватели основали град Картаген?

Отг. 8.в.пр.н.е.

Защо избра четвъртия том ?

Отг.: Само два от дванадесетте тома на Детската енциклопедия „Знание“ са за историята на човечеството:

Т. 4. „Експедиции и открития“ и Т.9. „История на медицината“.

Въпросът е свързан  с пътешествия и завладяване на нови земи. Търсим в показалеца на Т. 4. думата „финикийци“. За тях можем да прочетем на 6. и 7. страница.

Защо цифрата 6 е отпечетана с по-тъмен шрифт?

Отг. Защото на тази страница има по-подробна информация по темата.

Кой още желае да си опита силите? Въпросът към теб е:

Какво означава „анулация“ при католицизма ?

Отг. Разтрогване на брака – по-силно от развод – все едно, че никога не са били женени.

Как стигна до отговора?

Отг. Сред енциклопедиите „Знание“ само една е свързана с религиите. В показалеца понятието „анулация“ го няма, има го в речника.

Убедихте се сами, че преди да се насочите към дадено издание, трябва да размислите и да прецените, в коя област на знанието да дирите нужната информация. Много е важно да познавате помощния апарат на изданието.

Сега да видим, как ще се справите !

(Ако се чувства неувереност у децата или ако нивото на читателските им умения не е особено високо, подходящо е да се проведе предварително индивидуално състезание. Може да се ползват различни източници, например: „Първи стъпки в науката“; „В търсене на миналото“;  „53 и 1/2 неща, които промениха света“.)

  1. П Глобулите във водата могат ли да образуват емулсия ?

Отг. Да, ако водата се разбърка енергично, се образуват малки капки, които вече не могат да се свързват и уголемяват.

  1. П По какво си приличат движението на сепията и движението на  реактивния самолет ?

Отг. През реактивна дюза изхвърлят вещество, което ги изтласква напред.

  1. П Каква е структурата на организмите „протозоа“ ?

Най-малките живи организми, създадени само от една клетка.

 

  1. ПР Защо древните египтяни поставяли в гробниците ушабти или ушабтис?

Отг. Защото вярвали, че в задгробния свят тези глинени фигурки ще се превърнат в роби, които да орат и жънат вместо господаря си: 365 – по един за всеки ден и 36 надзиратели с камшици.

 

  1. ПР „Големият Зикурат“ – свещена планина ли е или царска гробница?

Отг. И едното и другото – стъпаловидна шумерска пирамида за цар

Ур-Наму : 2112-2004 пр. Хр.

 

  1. П Кой правел дъвката си от саподила ? Отг. Това е дърво в Южна

Америка – преди хиляди години маите си правели дъвката си от него.

  1. П Какво е „тармак“ ? Отг. Пътна настилка от натрошени камъни,

пясък и асфалт, трамбовани с валяк.

Всеки отбор ще получи по два въпроса. Трябва първо да обясните, с кой материал ще работите и защо. Печелите една точка,  ако вярно сте се насочили. Всеки може да поправя грешките на другите, но сгреши ли – отборът му губи една точка.

Затова слушайте внимателно и размисляйте добре, преди да отговорите.

(Четене на въпросите,  избор на енциклопедиите, аргументиране.)

Избраната от вас енциклопедия ще бъде поставена пред отбора.

Докато не ви дам знак, няма да я разтваряте. Всички отбори едновременно ще започнат работа.

Който пръв приключи, ако и двата отговора са верни, печели 10 точки, вторият – 9 и т.н.

Ще разполагате с пет минути за самостоятелна работа.

Листа с отговорите поставете върху затворената енциклопедия.

Мълчаливо, с вдигане на ръка сигнализирайте, че сте готови. Старт!

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки