ББЗ – 11

ББЗ – 11 – библиотечно-библиографски знания

Работа със справочния апарат на книгата

   ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ББЗ – библиотечно-библиотрафски знания

Бгф  Биографии

Бж   Бележки

К    Карти

Кк   “Кой, кой е ?”

кд   “Как се движат нещата”

кт   “Карти и таблици”

ми   “Машини и изобретения”

нт   “Нова техника”

П    Показалец, азбучен указател

Пв   Показалец на видовете растителни и животински организми

Пз   Показалец на защитените обекти

Пг   Географски показалец

Пи   Именен показалец

Пт   Подтема

Пст  Показалец на статиите и термините

Р    Речник

С    Съдържание

Спр  Справочник

Т    Таблица

Уо   “Учени и откриватели

Хр   Хронология

 

Към индекс “ББЗ(библиотечно-библиографски знания – работа със справочния апарат на книгата).

Към “Състезание-знание“.

 

Към общия индекс “Приказки